strona główna poleć znajomemu
Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.spider.sklep.pl prowadzony jest przez Firmę Spider, z siedzibą w Starym Sączu przy ul. Węgierskiej 50a, NIP 734-300-35-04, REGON 120489672

Strony transakcji

1.     Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym Spider, zwaną dalej Klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego Spider jest właściciel Sklepu firma Spider  zwana dalej Sprzedawcą.

2.     Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest przeprowadzenie rejestracji (Klientów, którzy jeszcze nie dokonali zakupów za pośrednictwem www.spider.sklep.pl) oraz akceptacja Regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży.

3.     Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Firmę Spider na stronie www.spider.sklep.pl w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej sklepu Spider podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że oferta stanowi inaczej. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie.

4.     W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

5.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili.

6.     Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznie +48 782668558, +48 693358260 lub faksem (18 4462300) . Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

7.     Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia.

8.     Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane kurierem.

9.     Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji. Klient ma 2 dni na podjęcie decyzji i złożenie zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu, brak decyzji Klienta jest równoznaczny z rezygnacją ze złożenia zamówienia.

10.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zlecenia.

11.   Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy ( 2-5 dni ). Na czas realizacji zlecenia bezpośredni wpływ ma dostępność produktu, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki do Sklepu przez dostawcę. 

12.   Jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę 1800zł klient zobowiązany jest do dokonania przelewem płatności 50% z kwoty wskazanej w zamówieniu, które zostało potwierdzone i przyjęte do realizacji.

13.   Firma Spider może ustalić z klientem inne szczególne warunki i formy płatności.

14.   Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

* GOTÓWKĄ, przy odbiorze produktu u kuriera (tylko do 5000 zł brutto)

* PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM ( kwoty powyżej 1500zł brutto)

   Nr konta 79 1140 2004 0000 3002 4732 7310

   Nr konta: 24 8805 0009 0029 2216 2000 0010

   Nr konta: 65 1050 1722 1000 0090 7909 5759

* RATY - poprzez system ratalny Żagiel - opcja dostępna tylko przy wysyłce kurierskiej


15.   Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.

16.   Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby ją dostarczającej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "Protokołu Reklamacji".

17.   Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 roku), Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu.

18.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.

19.   Mimo zachowania należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.spider.sklep.pl mogą wystąpić błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec Sprzedawcy. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na www.spider.sklep.pl należy kontaktować się ze Sprzedawcą.

Procedury reklamacyjne

Spider dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były jak najwyższej jakości. Mamy nadzieję, że zakupiony produkt będzie działał bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji. Natomiast w przypadku wystąpienia awarii prosimy o zastosowanie się do poniższych informacji, które przyczynią się do usprawnienia obsługi posprzedażnej. Firma Spider  prowadzi wsparcie techniczne drogą telefoniczną +48 693358260 oraz elektroniczną pomoc@spider.pl. Wszelkiego rodzaju zapytania dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu nabytego sprzętu powinny być zgłoszone pracownikowi serwisu, który w miarę możliwości będzie mógł postawić wstępną diagnozę. Gdy ustalenie przyczyn wadliwego działania sprzętu nie będzie możliwe do przeprowadzenia na jeden z powyższych sposobów lub czynności serwisowe będą wymagały bezpośredniego działania serwisu pracownicy działu wsparcia technicznego przekażą informacje dotyczące dalszego postępowania. Produkty posiadające gwarancję udzieloną przez Sprzedawcę - serwisowane są przez sieć wyspecjalizowanych serwisów regionalnych i serwis centralny. Reklamowane urządzenie należy przesłać na adres sklepu po wcześniejszym skontaktowaniu się z działem wsparcia technicznego.

Warunki gwarancji udzielonej przez firmę Spider

1.     Firma Spider zapewnia sprawne działanie urządzenia na które wydana jest Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Urządzenie uważa się za obciążone wadą fizyczną, jeżeli nie spełnia funkcji określonych przez producenta w instrukcji obsługi lub nie jest możliwa jego eksploatacja zgodnie z przeznaczeniem, a przyczyna niesprawności wynika z wewnętrznych własności urządzenia.

2.     Gwarancja obejmuje urządzenia zaopatrzone w poprawnie wypełnioną Kartę Gwarancyjną, którą uznaje się za ważną, jeżeli jest ostemplowana i podpisana przez Sprzedawcę, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione rubryki zawierające oznaczenie urządzenia, numery seryjne , datę i numer dokumentu sprzedaży, bez zmian i skreśleń.

3.     Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez nieodpłatnie. Dotyczy to robocizny i części zamiennych potrzebnych do naprawy. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Sprzedawcy, który może usunąć wadę poprzez naprawę, wymianę uszkodzonego podzespołu lub wymianę urządzenia w całości. Wymienione podzespoły i urządzenia przechodzą na własność Sprzedawcy. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

4.     Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do punktu Punktu Serwisowego w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przeciwnym przypadku Reklamujący ponosi ryzyko uszkodzeń, które mogą wyniknąć w transporcie do punktu serwisowego.

5.     Klient jest zobowiązany do zawiadomienia punktu serwisowego o niesprawności urządzenia niezwłocznie po ujawnieniu się wady. W celu realizacji przysługujących uprawnień gwarancyjnych należy dostarczyć do punktu serwisowego:

*    należycie wypełnioną Kartę Gwarancyjną,

*    niesprawne urządzenie,

*    świadectwo legalności (licencja) oraz nośnik dla oprogramowania, w trakcie eksploatacji którego, stwierdzono wadliwe funkcjonowanie urządzenia.

6.     Firma Spider podejmie działania, aby naprawa mogła zostać wykonana w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do Autoryzowanego Punktu Serwisowego. Jeżeli usunięcie usterek z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub działań dodatkowych, termin ten może ulec wydłużeniu, przy czym Sprzedwawca dołoży wszelkich starań aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym terminie.

7.     W przypadku wystąpienia konieczności wymiany urządzenia, Sprzedający zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe tego samego typu lub zbliżone o podobnych lub wyższych parametrach eksploatacyjnych.

8.     W przypadku, gdy wymiana urządzenia na nowe nie jest możliwa, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty. Zarówno przy wymianie na nowy produkt jak i przy zwrocie zapłaconej kwoty potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Klienta elementów wchodzących w skład wyposażenia oraz kosztów ich wymiany (opakowanie, podręczniki, dyskietki lub płyty ze sterownikami i inne).

9.     Nieuznanie roszczeń gwarancyjnych przez Sprzedającego może mieć miejsce w następujących przypadkach:

*    uszkodzeń mechanicznych i wywołanych przez nie usterek,

*    uszkodzeń i wad powstałych w transporcie i przy przeładunku,

*    eksploatacji urządzeń w warunkach nie odpowiadających określonym w otrzymanej instrukcji obsługi,

*    wystąpienia usterek związanych z zainstalowanym oprogramowaniem w przypadku, gdy wynikają one z ingerencji użytkownika (np. usunięcie niezbędnych do funkcjonowania systemu operacyjnego plików, instalacja nieprawidłowych sterowników, działanie wirusów komputerowych itp.),

*    ingerencji osób innych niż przedstawicieli serwisu producenta a polegających na naprawach lub modyfikacjach konstrukcyjnych urządzeń,

*    wadliwego działania urządzeń na skutek wpływu czynników losowych np.: pożar, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania itp.

*    stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub środków konserwacyjnych innych niż zalecane przez producenta urządzenia lub w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,

*    dokonywania zmian i skreśleń w Karcie Gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione.

10.   W przypadku bezpodstawnej reklamacji, Zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami przeprowadzonych czynności serwisowych.

11.   Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń wynikłe z przyczyn  innych niż wady w nim tkwiące. Gwarancja nie daje prawa Klientowi do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia oraz strat związanych z utratą danych na dysku i innych nośnikach danych. Przy dostawach oprogramowania obowiązują dołączone do pakietów warunki. Klient uznaje w całości warunki poprzez otwarcie zabezpieczonego pakietu.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikłych z niezgodności produktu z umową.

Produkty, które posiadają kartę gwarancyjną inną niż karta gwarancyjna wydana przez Sprzedawcę zalecamy serwisować w autoryzowanym serwisie gwaranta. W karcie gwarancyjnej winny znajdować się szczegółowe informacje dotyczące sposobu serwisowania takich produktów. Pod numerem tel. 18 4462300 można uzyskać informacje o lokalizacjach autoryzowanych serwisów, w których realizowane są naprawy gwarancyjne produktów oferowanych przez Sprzedawcę.

Postanowienia końcowe

Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną, w związku z tym Klient nie może nabyć więcej niż 5 tych samych lub podobnych produktów.

W wyniku złożenia zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu.

Właściwym  sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności prowadzonej przez Sprzedawcę jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Koszyk jest pusty.
gg 3533333
tel. 782-668-558
tel/fax. 018 446-23-00
e-mail: spider.ns@gmail.com
copyright © Spider realizacja:intellect.pl
wizyt: 266090 on-line: 2
W naszej ofercie znajdą Państwo internet bezprzewodowy, tworzenie sieci komputerowych, montaz anten satelitarnych, podział i udostępnienie internetu, naprawa, sprzedaż
i serwis komputerów z dojazdem do Klienta.